Regulamin Testu

Regulamin IV Otwartego Testu Coopera
     • I. Organizator:
      1. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
      2. www.sport-samochodowka.pl
     • II. Termin i miejsce:
      1. 17 kwietnia 2019 r. – bieżnia lekkoatletyczna Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie ul.Sobieskiego 344
     • III. Godziny testu:
      1. 16:00 – 21:00 lub do ostatniego zawodnika
     • IV. Cel Imprezy:
      1. promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,
      2. promocja aktywnego stylu życia,
     • V. Uczestnictwo:
      1. w biegu mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
      2. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest weryfikacja z dowodem tożsamości i dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem,
      3. osoby niepełnoletnie muszą przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę rodzica na udział w teście.
     • VI. Warunki ogólne:
      1. Test Cooper to próba wytrzymałościowa trwająca 12 minut. W tym czasie uczestnik biegu stara się przebiec jak najdłuższy dystans.
      2. udział w teście jest bezpłatny,
      3. każdy uczestnik otrzyma certyfikat z wypisanym przebiegniętym dystansem,
      4. na miejscu organizator udostępnia szatnie i toalety.
     • VII. Zgłoszenia do biegu:
      1. zgłoszenia do biegu można dokonać przez stronę internetową ( link do strony ) do dnia 15 kwietnia 2019 r. .Jest możliwość zgłoszenia uczestnictwa na miejscu ale bez gwarancji startu w wybranej serii.
     • VIII. Postanowienia końcowe:
      1. zgłoszenie do biegu jest jednoznaczne z zapoznaniem się regulaminem imprezy,.
      2. uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko,
      3. uczestnika obowiązuje regulamin przebywania w ogólnodostępnej strefie rekreacji dziecięcej “100-lecia” oraz regulamin Hali Sportowej,
      4. uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na udział w teście,
      5. Zawodnicy, którzy nie ukończyli osiemnastu lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości)  zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
      6. uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem na stronach internetowych,
      7. zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne,
      8. organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.
     • IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
      1. administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie oraz administrator strony internetowej www.sport-samochodowka@wp.pl,
      2. dane kontaktowe administratora: Wydawnictwo MS, Usługi Komputerowe, Skok Maciej; maciejskok@wp.pl, 84-200 Wejherowo, ul. Narutowicza 21/8,
      3. dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji IV Wejherowskiego Testu Coopera,
      4. na podstawie Art. 6 Ust. 1 Lit. A, Art. 9, Ust. 2, Lit. A osoba, której dane dotyczą lub jej prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów,
      5. odbiorcami Państwa danych będą portale internetowe o tematyce biegowej oraz przedstawiciele mediów lokalnych,
      6. dane osobowe zostaną usunięte 72 godziny po zakończeniu zawodów, a po upływie tego czasu dostępne w formie komunikatu końcowego umieszczonego na stronach internetowych,
      7. zawodnik / opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu przetwarzania; jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 Ust. 1 Lit. A; Art. 9, Ust. 2, Lit. A informację o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
      8. zawodnik / prawny opiekun zawodnika wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników biegu,
      9. organizator jest upoważniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników; przy czy wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących bieg i wydarzenia towarzyszące, w szczególności w prasie, radiu, telewizji, Internecie, materiałach graficznych; zawodnikowi nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych,
      10. przekazanie danych osobowych przez Zawodnika lub jego prawnego opiekuna oraz Organizatora jest dobrowolne, niepodanie danych w wymaganym zakresie może skutkować niedopuszczeniem zawodnika do startu.